Έρευνα

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΛΕ προέρχεται κυρίως από εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα.

Το ΕΛΕ τα τελευταία επτά χρόνια έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ για την κάλυψη δαπανών όπως αγορά νέου εξοπλισμού, αμοιβή μόνιμου προσωπικού και χρηματοδότηση 6 υποψηφίων διδακτόρων και 2 μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα τα οποία συντονίζει ή συμμετέχει το ΕΛΕ είναι:

  1. EWS_CoCoFlood:Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με την Ανάπτυξη Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης Παράκτιας Πλημμύρας σε Εκβολές Υδατορέματος: Εφαρμογή στην Παράκτια Ζώνη του Δήμου Πύργου, εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού Αλφειού, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 2023-2025, Συνολικός Προϋπολογισμός ΕΜΠ: 200.000,00€,Επιστημονική Υπεύθυνη: Β.Κ. Τσουκαλά

Το Ερευνητικό Έργο στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος παράκτιων ζωνών σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της ανάπτυξης ενός Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης Συνδυαστικής (από την ταυτόχρονη δράση της θάλασσας αλλά και της εκβολής υδατορέματος) Παράκτιας Πλημμύρας (EWS_CoCoFlood), με τη συλλογή και ανάλυση πολυπληθών δεδομένων (BigData) από ανοιχτές βάσεις, την ανάπτυξη και εφαρμογή εξελιγμένων υδροδυναμικών μοντέλων προσομοίωσης, και την εφαρμογή μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης. Το Έργο θα καλύψει με τα αποτελέσματα του το σημαντικό κενό που υπάρχει στην υφιστάμενη επιστημονική γνώση για την έγκαιρη πρόβλεψη και διαχείριση παράκτιου συνδυαστικού πλημμυρικού κινδύνου. Επιπρόσθετα με την εφαρμογή του EWS_CoCoFlood στην παράκτια ζώνη του Δήμου Πύργου, εκατέρωθεν της εκβολής του π. Αλφειού, μιας παράκτιας περιοχής ενταγμένης στο δίκτυο NATURA2000 που πλήττεται από συνδυαστικά πλημμυρικά φαινόμενα, θα υπάρξουν ουσιαστικά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για την παράκτια αυτή κοινότητα. Η καινοτόμος μεθοδολογία του EWS_CoCoFlood, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε παράκτια περιοχή.

  1. Διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης του Δήμου Θηβαίων λαμβάνοντας υπόψη την τρωτότητα και τις πιθανές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, 2020-2022, Συνολικός Προϋπολογισμός ΕΜΠ: 74.400,00€, Επιστημονική Υπεύθυνη: Β.Κ. Τσουκαλά

Οι βασικοί στόχοι του Ερευνητικού Προγράμματος είναι: να προταθούν παρεμβάσεις στις παράκτιες διαδικασίες μόνο αν το κοινωνικό ενδιαφέρον είναι περισσότερο σημαντικό από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις μόνο εκεί που τις χρειάζεται η ακτή και όχι γενικευμένες λύσεις,  να ελαχιστοποιηθεί η χρήση παράκτιων έργων με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του αποτελέσματος του σχήματος παράκτιας προστασίας. Η καινοτομία του Ερευνητικού Προγράμματος έγκειται στην προσέγγιση του ακτομηχανικού προβλήματος μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση των παράκτιων μορφοδυναμικών διεργασιών, διερευνώντας τις μορφές εκδήλωσης και επίδρασης της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτού γίνεται ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για τον προσδιορισμό της παράκτιας τρωτότητας.Μέσωπολυκριτηριακής ανάλυσηςδιερευνάται η υφιστάμενη κατάστασηαλλά και η βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων. .

  1. STORMS2COAST:Πιθανοτική Αναπαράσταση Παράκτιων Καταιγίδων. Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας. ΕΜΠ, 2020-2022, Συνολικός Προϋπολογισμός ΕΜΠ: 18.000,00€, Επιστημονική Υπεύθυνη: Β.Κ. Τσουκαλά
  2. Ανάπτυξη Υπολογιστικού Συστήματος Βραχυχρόνιας Πρόγνωσης Παράκτιων Πλημμυρών με Αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης, ΕΥΔ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020, 2018-2020, Συνολικός ΠροϋπολογισμόςEMP: 50.000,00€, Επιστημονική Υπεύθυνη: Β.Κ. Τσουκαλά

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης πρόγνωσης της παράκτιας πλημμύρας με στόχο ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων κοινοτήτων. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην ανάπτυξη ενός αριθμητικoύ μοντέλου προσομοίωσης της κυματικής διάδοσης και της υπερπήδησης καθώς και ενός υδροδυναμικού μοντέλου κατάκλυσης της παράκτιας χερσαίας ζώνης, αξιοποιώντας προγνώσεις θαλάσσιων καταστάσεων στα «ανοιχτά»από βάσεις ανοικτών δεδομένων και εκπαιδεύοντας ένα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο. Το ΤΝΔ είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια, σε ελάχιστο χρόνο (και για οποιονδήποτε συνδυασμό δεδομένων εισόδου στα ανοιχτά (κυματικού κλίματος και θαλάσσιας στάθμης την επικείμενη παράκτια πλημμύρα, το βαθμό επικινδυνότητας και την επιφάνεια κατάκλυσης. Περιοχή εφαρμογής είναι το παράκτιο μέτωπο του Ρεθύμνου, Κρήτης ενώ ηπροτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε παράκτια περιοχή διεθνώς.

  1. Accu-Waves: Εργαλείο Υποστήριξης αποφάσεων για την ναυσιπλοΐα σε λιμένες, ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, 2018-2022, Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€, Προϋπολογισμός ΕΜΠ: 349.552,09. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Β.Κ. Τσουκαλά, Κ. Δ. Μέμος

Το έργο έχει ως στόχο την εκπόνηση πρωτοποριακής έρευνας για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εργαλείουπου παρέχει αξιόπιστα δεδομένα κυματικής διαταραχής σε 50 λιμένες διεθνώςτόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε τριήμερη πρόγνωση ανά 3 ώρες,. Το εργαλείοαυτόβασίζεται στην ανάπτυξη υδροδυναμικών και κυματικών μοντέλων και στη σύζευξη αυτών μεταξύ τους αλλά και με διεθνείς βάσεις πρόγνωσης μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών δεδομένων. Μέσω της έγκαιρης πρόγνωσης που προσφέρει, συμβάλλει στην ενίσχυση των συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της ποιοτικότερης απόδοσης των λιμένων.

  1. Διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης Ζημιών στο Λιμένα Ευδήλου Ικαρίας, Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 2018, Προϋπολογισμός: 86.800,00€,. Επιστημονική Υπεύθυνη: Β.Κ. Τσουκαλά

Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος που έχει στόχο τη Διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης Ζημιών στο Λιμένα Ευδήλου Ικαρίας, έπειτα από τις έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του λιμένα στις 18 Ιανουαρίου 2018, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών στον προσήνεμο μόλο του Λιμένα, περιλαμβάνει:την διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης των λιμενικών υποδομών μετά την εκδήλωση των ζημιών,τον έλεγχο της μελέτης του έργου και κατά πόσο αυτή προέβλεπε κατασκευές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα συνήθη και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και τις συνεπαγόμενες φορτίσεις,τον έλεγχο της κατασκευής, κυρίως ως προς το βαθμό που ακολουθήθηκε η αντίστοιχη οριστική μελέτη του έργου, με σκοπό την υποβολή προτάσεων σε περίπτωση που απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα προστασίας ή προσαρμογή της μελέτης ώστε να αποφευχθούν ανάλογες ζημιές στο μέλλον.

  1. Καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση προβλημάτων διάβρωσης της ακτής Παραλία Αυλίδας έως Βαθύ του Δήμου Χαλκίδας και οργάνωση του σχεδιασμού προστασίας, Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 2017-2018, Προϋπολογισμός: 124.000,00. Επιστημονική Υπεύθυνη: Β.Κ. Τσουκαλά

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο να καθοριστεί η στρατηγική για την ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης με την προστασία της ακτής από τη διάβρωση και τη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας ούτως ώστε να είναι συμβατή με τουριστικές χρήσεις και χρήσεις αναψυχής. Τα μέτρα και τα έργα προστασίας και βελτίωσης της ακτής θα πρέπει να επιφέρουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης, στα πλαίσια των στόχων της μελέτης περιλαμβάνεται και η οποιαδήποτε αναδιάταξη ή/και κατασκευή επιπλέων παράκτιων έργων ούτως ώστε να υπάρξει βελτιστοποίηση, αύξηση της αποδοτικότητας της παρούσας λειτουργίας τους και ισοκατανομή της άμμου στο σύνολο της περιοχής μελέτης. Σε περίπτωση απομάκρυνσης υφιστάμενων έργων προστασίας θα πρέπει να προηγηθεί η λήψη άλλων μέτρων, για αποφυγή προβλημάτων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Παροχή Υπηρεσιών

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή υπηρεσιών σε  Υπουργεία, Οργανισμούς Λιμένων,Περιφέρειες, Δήμους καιΔημοτικά Λιμενικά Ταμεία, καθώς και ιδιώτες. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τη ΓΓΕΤ, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή και Ιδιωτικούς Φορείς, καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.  Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή με σύγχρονες μεθόδους λιμενικών και παράκτιων υποδομών,  οι μετρήσεις  κυματικών και ωκεανογραφικών παραμέτρων καθώς και οι μελέτες που αφορούν σε  σύνθετα λιμενικά, παράκτια και υπεράκτια έργα.