Ερευνητική δραστηριότητα

Ερευνητική Δραστηριότητα

Τα μέλη του Τομέα πραγματοποιούν βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε περιοχές αιχμής, αλλά και σε σημαντικά ειδικά θέματα. Η έρευνα προωθείται κυρίως μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Εκπονούνται διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες και ερευνητικές εκθέσεις, είτε παράλληλα και συμπληρωματικά με τη χρηματοδοτούμενη έρευνα είτε ανεξάρτητα από αυτή.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τομέα εμπίπτουν ως επί το πλείστον στις ακόλουθες περιοχές:

 • ✓ Υδρολογική ανάλυση και εκτίμηση του υδατικού δυναμικού στον Ελλαδικό χώρο.
 • ✓ Προσομοίωση υδρολογικών διεργασιών, πρόγνωση και αντιμετώπιση εξαιρετικών υδρολογικών γεγονότων, υδρολογία ραντάρ, κλιματική αλλαγή και υδρολογικές επιπτώσεις, υδρολογικός σχεδιασμός κατασκευών, βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων.
 • ✓ Μαθηματική προσομοίωση ροών και φαινομένων μίξης σε επιφανειακά ύδατα.
 • ✓ Περιβαλλοντική, παράκτια και θαλάσσια υδραυλική.
 • ✓ Εργαστηριακή μελέτη περιβαλλοντικών ροών και προβλημάτων ανοικτών αγωγών.
 • ✓ Εργαστηριακά ομοιώματα υδραυλικών και λιμενικών έργων.
 • ✓ Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, θαλασσών και ακτών και αντιμετώπιση της ρύπανσης.
 • ✓ Απόκριση υδατικών οικοσυστημάτων στη ρύπανση, διαχείριση οικοσυστημάτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων, θεσμικό πλαίσιο, παράμετροι αειφορίας.
 • ✓ Υδραυλικά έργα, φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα.
 • ✓ Έργα επεξεργασίας νερού, λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, έργα διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • ✓ Λιμενικά, παράκτια και θαλάσσια έργα.
 • ✓ Μετρήσεις και αναλύσεις υδρολογικών, υδραυλικών, ωκεανογραφικών και ποιοτικών μεγεθών.
 • ✓ Δημιουργία βάσεων δεδομένων για την υδρολογική, μετεωρολογική, περιβαλλοντική και οικολογική πληροφορία της χώρας, διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας.
 • ✓ Εφαρμογές πληροφορικής, τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών στους υδατικούς πόρους.
 • ✓ Ανάπτυξη λογισμικού για επίλυση προβλημάτων υδατικών πόρων, περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής, ποιότητας αποδεκτών και λειτουργίας υδραυλικών έργων.
Υποστήριξη της διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας
Υποστήριξη της διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Υποστήριξη της διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Μέτρηση βροχόπτωσης με ραντάρ
Μέτρηση βροχόπτωσης με ραντάρ

Μέτρηση βροχόπτωσης με ραντάρ

Έρευνα επεξεργασίας λυμάτων

Ενδεικτικά ερευνητικά έργα:  Darwen (LinkedIn)