Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας είναι νομοθετημένο με το Π.Δ. 573/1-6-81 (ΦΕΚ 149/11-6-81-Τεύχος Α) και εντάχθηκε στη Σχολή (τότε  Τμήμα)  Πολιτικών Μηχανικών με την από 17-12-1982 απόφαση της Συγκλήτου.

Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. Το ΕΥΤ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα γνωστικά αντικείμενά του με επιτυχημένο συνδυασμό πειραματισμού και θεωρητικής επεξεργασίας, συχνά με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού που σε σημαντικό βαθμό έχει αναπτυχθεί από το ΕΥΤ. Ειδικότερα καλύπτονται οι ακόλουθες επιστημονικές περιοχές:

 • η διαχείριση υδατικών πόρων
 • η επεξεργασία νερού
 • η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και ιλύος
 • η διαχείριση στερεών αποβλήτων
 • η βιοαποκατάσταση υπόγειου υδάτων και εδάφους
 • η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση λυμάτων και ιλύος
 • η ανάκτηση χρήσιμων υλικών και ενέργειας από τα υγρά απόβλητα
 • η μαθηματική προσομοίωση βιολογικών διεργασιών
 • η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος
 • η τύχη των ουσιών προτεραιότητας, φαρμακευτικών ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών στο υδάτινο περιβάλλον
 • η μελέτη των οικοσυστημάτων και
 • οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Εργαστήριο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο εργαστηριακών μονάδων παροχής υπηρεσιών επιστήμης και τεχνολογίας του ΕΜΠ και είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC17025(Αρ Διαπίστευσης 496).