Υποδομή και εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας διαθέτει εργαστηριακές αίθουσες συνολικής επιφάνειας 250 m2, εξοπλισμένες με σύγχρονο εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όργανα για τυπικές και εξειδικευμένες αναλύσεις ρυπαντικών ουσιών και ποιοτικών δεικτών σε νερά, λύματα, ιλύ, στερεά απόβλητα και αέρα. Πιλοτικές προσομοιώσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας επιτρέπουν την αξιολόγηση εναλλακτικών συστημάτων. Οι διεργασίες επεξεργασίας και η δίαιτα των ρυπαντικών ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον διερευνώνται με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, πολλά από τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους ερευνητές του Εργαστηρίου. Στον εξοπλισμό του Εργαστηρίου περιλαμβάνεται κινητή εργαστηριακή μονάδα για τη διενέργεια επί τόπου δειγματοληψιών και αναλύσεων. Για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών του αναγκών το ΕΥΤ διαθέτει τον ακόλουθο εξιειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό:

  • Ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη
  • Ατομική Απορρόφηση με φλόγα
  • Ιοντικό χρωματογράφο
  • Αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή FID
  • Αέριο χρωματογράφο με φασματογράφο μάζας
  • Μικροσκόπιο αναγνώρισης μικροοργανισμών με φθορισμό εξοπλισμένο με μηχανική τράπεζα, υπολογιστή και λογισμικό ταυτοποίησης και καταγραφής
  • Φασματοφωτόμετρα
  • Αυτοματοποιημένες πιλοτικές εγκαταστάσεις συστημάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων τον αναγκαίο εξοπλισμό (αντλίες, αναδευτήρες, σύστημα αερισμού, όργανα μέτρησης θερμοκρασίας, pH και διαλυμένου οξυγόνου, καταγραφικά κ.α.).
  • Συστήματα μέτρησης της δυναμικότητας παραγωγής μεθανίου (BiomethanePotential)

Οι μετρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών και της Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας, όπως και τα στοιχεία της Πειραματικής Λεκάνης, εκτός από την άμεση χρήση τους στο Διαδίκτυο αποτελούν ταυτόχρονα αντικείμενο μελέτης διπλωματικών εργασιών φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.