Εργαστήριο Λιμενικών Έργων

Εργαστήριο Λιμενικών Έργων

Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ) είναι ένα από τα 14 συνολικά εργαστήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και δραστηριοποιείται στην έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) που αφορά σε λιμενικά έργα, παράκτια έργα και υπεράκτια έργα .  Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια του ΕΜΠ το οποίο ιδρύθηκε με το Β.Δ. 361/1965 και εντάχθηκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με την Υ.Α. Β1/29/83 (Β’ 80) και στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος με την Υ.Α. Β1/95/96 (Β’ 105). Στεγάζεται σε κτίριο συνολικού εμβαδού 5.000 m2 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα :

 • τον σχεδιασμό και την κατασκευή κλιματικά ανθεκτικών λιμενικών παράκτιων και υπεράκτιων έργων,
 • την διαχείριση και στρατηγική ανάπτυξη λιμένων και λιμενικών συστημάτων
 • τη θαλάσσια υδροδυναμική και την παράκτια μορφοδυναμική,
 • τη φυσική και μαθηματική προσομοίωση (της αλληλεπίδρασης) των θαλάσσιων διεργασιών και των θαλάσσιων έργων,
 • την Τεχνητή Νοημοσύνη (Μηχανική Μάθηση) στη θαλάσσια μηχανική και στα θαλάσσια έργα,
 • την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης,
 • τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό,
 • την επιθεώρηση και την συντήρηση των λιμενικών υποδομών, με σύγχρονες μεθόδους και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,
 • την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης πρόγνωσης της παράκτιας πλημμύρας,
 • τις μετρήσεις πεδίου κυματικών χαρακτηριστικών και παράκτιας μορφολογίας,
 • τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην θάλασσα.

Το Εργαστήριο μέχρι σήμερα έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη των λιμενικών έργων στη χώρα μας έχοντας μελετήσει σε φυσικό προσομοίωμα περισσότερα από 40 έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρέχει εκπαίδευση σε νέους πολιτικούς μηχανικούς προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό χώρο, στον τομέα μελετών και κατασκευών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το ΕΛΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διεξήγαγε τις πρώτες μετρήσεις κυμάτων στην Ελλάδα στο πεδίο και δημιούργησε τράπεζα δεδομένων, ενώ διατηρεί και ενημερώνει τράπεζα δεδομένων τεχνικών ελλείψεων στους λιμένες ακτοπλοΐας της χώρας. Παράλληλα από το 1997 διοργανώνει εθνικά και διεθνή (www.dmpco.eu) συνέδρια με αντικείμενο των Σχεδιασμό την Κατασκευή και την Διαχείριση Λιμενικών, Παράκτιων & Υπεράκτιων έργων.

Τα τελευταία χρόνια το ΕΛΕ καινοτομεί στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνών, έχοντας αναπτύξει:

 • συστήματα έγκαιρης πρόγνωσης της παράκτιας πλημμύρας για την έγκαιρη ενημέρωση και προστασία των παράκτιων κοινοτήτων, μέσω αξιοποίησης μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, μαθηματικών μοντέλων και ανάλυσης πολυπληθών δεδομένων,
 • συστήματα έγκαιρης πρόγνωσης της κυματικής διαταραχής σε λιμελονεκάνες, διεθνώς, για την ενίσχυση των συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της ποιοτικότερης απόδοσης των λιμένων,
 • state-of-the-art μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης της κυματικής διάδοσης, των θαλάσσιων ρευμάτων και της παράκτιας μορφολογίας,
 • εξελιγμένα μαθηματικά μοντέλα προσδιορισμού παράκτιων καταιγίδων και σχεδιασμού κλιματικά ανθεκτικών θαλασσίων έργων,
 • καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία υπολογισμού της παράκτιας τρωτότητας για την προστασία και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.