Εργαστήρια

Εργαστήρια

Ο Τομέας περιλαμβάνει τέσσερα Εργαστήρια, με τους αντίστοιχους διευθυντές. Κάθε εργαστήριο υποστηρίζεται από διοικητικούς, τεχνικούς και ερευνητές.

Ο Τομέας διαθέτει αμφιθέατρο 150 θέσεων και αίθουσα συνεδριάσεων στο Κτίριο Υδραυλικής.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδραυλικής διαθέτει αίθουσα πειραμάτων περίπου 1000 m² εφοδιασμένη με γερανογέφυρες και αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας νερού δυναμικότητας 200 L/s που εξυπηρετεί τις διώρυγες, τις δεξαμενές και τις άλλες πειραματικές συσκευές. Υπάρχει ειδική διαμόρφωση για ομοιώματα υπερχειλιστών φραγμάτων και άλλων υδραυλικών κατασκευών, και διάφορα όργανα μέτρησης, μεταξύ των οποίων ADV 3 διαστάσεων, 1-D Laser-Doppler, σύστημα LIF, κ.α. Επίσης, διαθέτει δίκτυο σταθμών εργασίας και προσωπικών υπολογιστών για προσομοιώσεις υπολογιστικής ρευστομηχανικής.

Jet diffusion over inclined bed
Jet diffusion over inclined bed

Διάχυση φλέβας σε κεκλιμένο πυθμένα

Wave basin in the Laboratory of Harbour Works

Δεξαμενή κυματισμών Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων

Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων με χώρους περίπου 5 000 m² στεγάζει δύο διώρυγες κυματισμών και δύο μεγάλες δεξαμενές 25×27 m με κυματογεννήτριες πραγματικών κυματισμών. Εκτός των μετρητικών συσκευών εργαστηρίου, διαθέτει μετρητές κυμάτων και ρευμάτων πεδίου και σύστημα συλλογής δεδομένων.

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση συμβατικών και εξειδικευμένων αναλύσεων για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό του υδάτινου περιβάλλοντος και των λυμάτων. Διαθέτει δύο εργαστηριακές αίθουσες με σύγχρονο εξοπλισμό μετρήσεων και αναλύσεων και υπολογιστικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του. Λειτουργούν πιλοτικές μονάδες για την προσομοίωση των κυριότερων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και αποικοδόμησης στερεών απορριμμάτων.

Έρευνα ποιότητας νερών

Χωρική ολοκλήρωση βροχόπτωσης (Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων περιλαμβάνει σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό με προσωπικούς υπολογιστές και διακομιστές καθώς και όργανα υδρολογικών και μετεωρολογικών μετρήσεων. Διαθέτει δύο αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, οι μετρήσεις των οποίων παρέχονται αυτόματα στο Διαδίκτυο (εδώ κι εδώ). Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της χώρας έχει μελετήσει και αναπτύξει εθνική τράπεζα δεδομένων για το σύνολο της υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας της χώρας.