Ερευνητικό Έργο

Στο Εργαστήριο προωθείται η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα πεδία ενδιαφέροντός του με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, καθώς και μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Το Εργαστήριο παρέχει επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα υδραυλικής του περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Υπουργεία, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες).

Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει από ετών και διατηρεί επιστημονικές συνεργασίες με διακεκριμένα αντίστοιχα Εργαστήρια του εξωτερικού, όπως εκείνα της Καρλσρούης, Στουτγάρδης, Ζυρίχης και Κάρντιφ, ενώ τα μέλη του συμμετέχουν σε επιστημονικές επιτροπές, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες στο διεθνή χώρο.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου εντάσσεται στις ακόλουθες τρεις κύριες περιοχές:

 • Περιβαλλοντική υδραυλική: υπολογιστική και πειραματική
 • Ανοικτοί αγωγοί και υδραυλικές κατασκευές
 • Υπόγεια υδραυλική
Περιβαλλοντική υδραυλική: υπολογιστική και πειραματική
 • Μαθηματικά μοντέλα κυκλοφορίας, διασποράς ρύπων και ποιότητας επιφανειακών και παρακτίων υδάτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων σε ποταμούς, λίμνες, ταμιευτήρες, λιμένες και κόλπους.
 • Μίξη και διάχυση σε επιφανειακά ύδατα: τυρβώδης διάχυση φλεβών και πλουμίων με ποικιλία γεωμετρίας και συνθηκών αποδέκτη, αλληλεπίδραση φλεβών, σχεδιασμός διαχυτήρων.
 • Στρωματωμένες ροές, ρεύματα πυκνότητας, μίξη σε διεπιφάνειες.
 • Προσομοίωση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας ύδατος και υγρών αποβλήτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων στο σχεδιασμό και βελτίωση της υδραυλικής λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας, όπως δεξαμενών καθίζησης, χλωρίωσης κλπ.
 • Προσομοίωση πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο χώρο.
 • Προσομοίωση συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων.
Ανοικτοί αγωγοί και υδραυλικές κατασκευές
 • Ροή σε συμβολές, σύνθετες διατομές, αναβαθμούς, υπερχειλιστές, θυροφράγματα, υδραυλικό άλμα. Αγωγοί με βλάστηση ή με μεγάλα στοιχεία τραχύτητας. Κύματα από θραύση φράγματος.
 • Φυσική προσομοίωση της λειτουργίας και βελτιστοποίηση σχεδιασμού συγκεκριμένων υδραυλικών κατασκευών, όπως υπερχειλιστών φραγμάτων, λεκανών ηρεμήσεως, συμβολών αγωγών κ.α.

Πειραματική διερεύνηση ροής σε ορθογώνιο αγωγό με διάφορα στοιχεία τραχύτητας

Υπερχειλιστής φράγματος Πλατανόβρυσης

Υπόγεια υδραυλική
 • Προσομοίωση ροής και ρύπανσης υπογείων υδροφορέων.
 • Αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπογείων υδάτων.
 • Αλληλεπίδραση εδάφους- υπόγειων υδάτων.
 • Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών.
 • Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

Πιεζομετρία υδροφορέα Ελαιώνα Πρεβέζης με και χωρίς βροχόπτωση

Αντιπροσωπευτικά χρηματοδοτηθέντα ερευνητικά προγράμματα τελευταίας δεκαετίας
 • Βελτίωση της απόδοσης των δεξαμενών καθίζησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού της ΕΥΔΑΠ στις Αχαρνές με μαθηματικά μοντέλα. ΕΥΔΑΠ Α.Ε., 2011-2013 (Α.Στάμου).
 • Υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση της διάθεσης άλμης από εγκαταστάεις αφαλάτωσης σε παράκτιες περιοχές. ΓΓΕΤ- πρόγραμμα «Ηράκλειτος», 2010-2013 (A. Στάμου).
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας πετρελαιοκηλίδων σε περιφερειακές θάλασσες. ΓΓΕΤ, κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με την Τουρκία (Bogazici University), 2010-2012 (Α. Στάμου).
 • Υπολογιστική διερεύνηση της επίδρασης της βλάστησης στη ροή κατά τη διάρκεια πλημμυρών. Πρόγραμμα βασικής έρευνας ΕΜΠ, 2009-2011 (Α. Στάμου).
 • Πειραματική διερεύνηση της ανάπτυξης ρεύματος πυκνότητας σε κεκλιμένο πυθμένα από φλέβα αρνητικής άνωσης. Πρόγραμμα βασικής έρευνας ΕΜΠ, 2009-2011 (Γ. Χριστοδούλου)
 • Ερευνα σε υδραυλικό ομοίωμα του λαβυρινθοειδούς υπερχειλιστή του Φράγματος Πετρένια Χαλκιδικής. ECOS and OTME Σύμβουλοι Μηχ., 2010 (Γ. Χριστοδούλου).
 • Πειραματική διερεύνηση σε ομοίωμα του χοανοειδούς υπερχειλιστή του φράγματος Μελισσούδι I Ν. Κέρκυρας, ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008  (Γ. Χριστοδούλου).
 • Διερεύνηση των συνθηκών ροής και καθίζησης της δεξαμενής καθίζησης σκωρίας ηλεκτροκαμίνων στο μεταλλουργικό συγκρότημα της Λάρυμνας της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜ Α.Ε. με τη χρήση μαθηματικού μοντέλου. ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ. Α.Ε., 2007-2008 (Α. Ι. Στάμου).
 • Κυματογενής μεταφορά οξυγόνου σε παράκτια έργα μέσω αγωγών ανανέωσης. ΕΜΠ, Πρόγραμμα βασικής έρευνας «Λεύκιππος», 2006-2008 (Α. Ι. Στάμου).
 • Ανάπτυξη ρεύματος πυκνότητας από πρόσκρουση φλέβας αρνητικής άνωσης σε οριζόντιο πυθμένα. ΕΜΠ, Πρόγραμμα βασικής έρευνας «Λεύκιππος», 2006-08 (Γ. Χριστοδούλου).
 • Μαθηματική προσομοίωση συμπεριφοράς νιτρικών ως εργαλείο για την περιβαλλοντική διαχείριση συστημάτων υπόγειων νερών. Κοινό ερευνητικό με την Μ. Βρεττανία (University of Cardiff), ΓΓΕΤ, 2006-2007 (Α. Νάνου-Γιάνναρου).
 • Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης επιφανειακών και υπόγειων νερών. ΕΜΠ, Πρόγραμμα βασικής έρευνας «Λεύκιππος», 2006-08 (Α. Νάνου-Γιάνναρου).
 • Μελέτη των συνθηκών κυκλοφορίας του νερού ψύξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στον όρμο Αλιβερίου. ΔΕΗ Α.Ε., 2006-2007 (Α. Ι. Στάμου).
 • Ερευνα σε φυσικά και μαθηματικά ομοιώματα τριών τεχνικών έργων των αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου Διακονιάρη. Μηχανική Α. Ε., 2006 (Α. Ι. Στάμου).
 • Ολοκληρωμένα μαθηματικά μοντέλα υδατικών συστημάτων. ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 2003, 2005-2008 (Α. Ι. Στάμου).
 • Προσδιορισμός των αλληλεπιδράσεων θαλάσσιου περιβάλλοντος και ιχθυοκαλλιεργειών με μαθηματικά μοντέλα. Κοινό ερευνητικό έργο με την Ιταλία (National Research Council, Instituto dell’ Ambiente Marino Costiero). ΓΓΕΤ, 2005-2007 (Α. Ι. Στάμου).