Εκπαιδευτικό έργο
Τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν τα ακόλουθα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών:
 • Μηχανική των Ρευστών (4ο εξάμηνο)
 • Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών και Ποταμών (7ο εξάμηνο)
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (8ο εξάμηνο)
 • Υπόγεια Νερά (8ο εξάμηνο)
 • Πειραματική Υδραυλική (9ο εξάμηνο)
 • Περιβαλλοντική Υδραυλική (9ο εξάμηνο)
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Επίσης, διδάσκουν τα ακόλουθα μεταπτυχιακά μαθήματα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων”:
 • Προχωρημένη Περιβαλλοντική Υδραυλική
 • Προχωρημένη Ρευστομηχανική
 • Μαθηματικά Μοντέλα στην Παράκτια Ζώνη (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων)
 • Μαθηματική Προσομοίωση Διακίνησης Ρύπων και Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας)
 • Υδρολογία Υπόγειων Νερών και Μεταφορά Ρύπων (σε συνεργασία με τη Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχ.)
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά Εργα
 • Διαχείριση Τοξικών Αποβλήτων

Τέλος, συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθημάτων άλλων Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ.