Προπτυχιακά Μαθήματα

Τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν τα παρακάτω μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών:

 • Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία (1ο & 5ο εξάμηνο)
 • Τεχνική Υδρολογία (5ο εξάμηνο)
 • Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (5ο εξάμηνο)
 • Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Σπουδών (7ο και 8ο εξάμηνο)
 • Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα (8ο εξάμηνο)
 • Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου (8ο εξάμηνο)
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα (8ο εξάμηνο)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (8ο εξάμηνο)
 • Υδραυλικές Κατασκευές και Φράγματα (8ο εξάμηνο)
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (9ο εξάμηνο)
 • Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού (9ο εξάμηνο)
 • Στοχαστικές Μέθοδοι (9ο εξάμηνο)
Μεταπτυχιακά Μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν τα παρακάτω μαθήματα του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»:

 • Βασικές Αρχές Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος (1ο εξάμηνο)
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (1ο εξάμηνο)
 • Στοχαστικά Μοντέλα Υδατικών Πόρων (1ο εξάμηνο)
 • Υδρομετεωρολογία (1ο εξάμηνο)
 • Αντιμετώπιση & Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου-Αντιπλημμυρική Προστασία (2ο εξάμηνο)
 • Διαχείριση Αστικού Νερού (2ο εξάμηνο)
 • Προχωρημένη Υδρολογία & Προσομοίωση (2ο εξάμηνο)
 • Υδροηλεκτρικά Έργα & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2ο εξάμηνο)
 • Υδροπληροφορική (2ο εξάμηνο)
Μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Τα μέλη του Εργαστηρίου διδάσκουν τα παρακάτω μαθήματα του ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».

 • Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (1ο εξάμηνο)
 • Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη (Ορεινών Περιοχών) (2ο εξάμηνο)
 • Ενέργεια και Περιβάλλον (Ορεινών Περιοχών) (2ο εξάμηνο)